sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ตัวเองเข้าใจ ด้วยแนวคิดของตัวเอง
สุณิชชา Training & Group Coaching Style Coach Sunitcha
P119/2558
 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ทุกครั้งในการสอน คือ
ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ตัวเองเข้าใจ
ด้วยแนวคิดของตัวเอง และทีมงานในกลุ่ม
มองเห็นส่วนต่าง
ค้นหาส่วนเหมือน
เชื่อมโยงแนวคิด
ในการทำงานร่วมกัน
อย่างเข้าใจ มีผลงาน

ทุกคนมีศักยภาพ
ทุกคนอยากมีคนเข้าใจ
ทุกคนอยากสำเร็จ

#เราอยากได้เขาก็อยากได้
#เรียนรู้กันเข้าใจกันในองค์กร

กับหลักสูตร Generation in Workplace
ด้วยแนว Training & Group Coaching

#เรียนรู้แบบ T&GC


ขอขอบคุณ : สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha