sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
เราต้องพร้อมที่จะปล่อยบางสิ่ง เพื่อที่จะมีบางอย่างที่ดีกว่า
สุณิชชา Training & Group Coaching Style Coach Sunitcha
P105/2558
 

การทำงาน การดำเนินชีวิต เราอยู่กับประโยคคล้ายๆนี้บ่อยครั้ง เคยไหม? ไม่กล้าทิ้ง ไม่กล้าเลือก ไม่กล้าตัดสินใจ ก็เลย ไม่ได้สิ่งใหม่บางอย่างที่ต้องการ

การสอนแนว Training & Group Coaching ด้วยกระบวนการแล้ว ทำให้เรามีกรอบ กระบวนการคิดที่ต้องตัดสินใจ

     - ส่องกระจก (มองเห็น ยอมรับ เข้าใจ อยากเปลี่ยน)
     - ปรับความคิด(ด้วยวงจรพฤติกรรม)
     - สร้างทางเลือกหลากหลาย (จากทรัพยากรในตัวเรา-ความรู้-ความสามารถ)
     - ตัดสินใจเลือกและลงมือทำ (ทีละเล็กละน้อย)
     - พฤติกรรมใหม่ตามเป้าหมายของเรา

เราต้องพร้อมที่จะปล่อยบางสิ่ง เพื่อที่จะมีบางอย่างที่ดีกว่าตามเป้าหมายนั่นเอง


ขอขอบคุณ : สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha