sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
สุขสันต์ วันสงกรานต์
สุณิชชา Training & Group Coaching Style Coach Sunitcha
P101/2558
 

การดำเนินชีวิตด้วยหลักการ Training & Group Coaching

เรียนรู้ด้วยการเดินทาง
เรีบนรู้ด้วยการอ่าน
เรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยน

แล้วนำมาโค้ชชิ่งตัวเองต่อว่า
- เราสามารถนำอะไรไปปรับใช้กับตัวเองได้บ้าง?
- เราปรับวิธีการใหม่ๆให้ตัวเองเดินทางสู่เป้าหมายได้ขี้นได้อย่างไร?

ขอขอบคุณ : สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha