sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
Portfolio's Coach Sunitcha
สุณิชชา รวมผลงานบางส่วน
 
Untitled Document
PAGE :
4 | 3 | 2 | 1
 
 

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงาน
Interman
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

 

หลักสูตร กลยุทธ์การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
Public
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

 

หลักสูตร To be a good coach
All taininig
วันที่ 27 เมษายน 2557

 

หลักสูตร Train the Trainer
อมตะร่วมกับ อ.ปกรณ์
วันที่ 2 เมษายน 2557

 

หลักสูตร To be a good coach 2Day
All Taining
วันที่ 27-28 มีนาคม 2557

 

หลักสูตร สุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ (Tele Sales)
อินโนเวชั่นฯ
วันที่ 19 มีนาคม 2557

 

หลักสูตร Traing & Group Coaching กับการพัฒนาองค์กร
ประชุมร่วมกับ ชมรมงานบุคคลปิ่นทอง
วันที่ 28 มีนาคม 2557

 
Untitled Document
PAGE :
4 | 3 | 2 | 1
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha