sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
Portfolio's Coach Sunitcha
สุณิชชา รวมผลงานบางส่วน
 
Untitled Document
PAGE :
4 | 3 | 2 | 1
 
 

หลักสูตร คิดนอกกรอบอย่างไร พัฒนางานให้ดีเลิศ
บริษัท บี.ฟู้ดส์ จ.ลพบุรี
วันที่ 22 มีนาคม 2557

 

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
TBKK
วันที่ 11 มีนาคม 2557

 

หลักสูตร Coaching Skill
กงไกรสตีล
วันที่ 8 มีนาคม 2557

 

หลักสูตร Supervisory Skill
LF Asia
วันที่ 4 มีนาคม 2557

 

หลักสูตร เคล็ด(ไม่)ลับการเป็นวิทยากรในแบบT&GC
โครงการวิทยากรภายในออนทัวร์ กับนิคมบางปู
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

 

หลักสูตร To be a good coach 2Day
All Taining
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557

 

หลักสูตร T&GC กับการพัฒนาองค์กร
ประชุมร่วมกับนิคมอมตะนคร สมาคม HRA
วันที่ 23 มกราคม 2557

 

หลักสูตร Strategic Selling Technique
บริษัท กงไกรสตีล จำกัด
วันที่ 11 มกราคม 2557

Untitled Document
PAGE :
4 | 3 | 2 | 1
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha