sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
(Excellent Tele sales)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มงานขาย
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ การแข่งขันทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน มีแนวคิดทั้งด้านการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย หรือทำทั้งสองอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงศักยภาพการบริหารองค์กร

หลักสูตรงานบริการ เป็นที่น่าสนใจว่าปัจจุบันการใช้โทรศัพท์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ด้วยแนวคิดการลดเวลาการเดินทาง หรือด้วยการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กร

หลักสูตรงานบริการ การขายทางโทรศัพท์เป็นประเด็นสำคัญที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ เช่น Tele Marketing, Tele Sales หรือ CRM มีความสะดวกในการเจาะกลุ่มคนได้กว้างและเร็ว

หลักสูตรงานบริการ ส่วนงานขายทางโทรศัพท์เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถในการทำงานด้วยวินัย จิดใจที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อเป็นคนเก่งขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"การขายทางโทรศัพท์ สร้างความประทับใจ
ใส่ใจแผนงาน บริหารยอดขาย"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักตัวเองในการทำงานขายทางโทรศัพท์ และสำรวจสุขภาพงานขายของตัวเอง ด้วยการค้นหานิยามงานขายทางโทรศัพท์ ด้วยตัวเองว่าเป็นงานที่ชอบและหลงไหลระดับใด
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการขายทางโทรศัพท์ ในมุมมองด้านบวก และสามารถพัฒนาเป็นกระบวนการขายของตัวเองในสไตล์ที่ตัวเองถนัด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงานขายทางโทรศัพท์ได้บรรลุเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการทำงานขายทางโทรศัพท์ที่เหนือชั้นสไตล์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ สำรวจตัวเองเกี่ยวกับงานขายในความคิดของคุณ
     หลักสูตรงานบริการ นิยามงานขายทางโทรศัพท์ของตนเองอย่างไร ?
     หลักสูตรงานบริการ วัดระดับการรักในงานขายของคุณ ว่ามีมากเพียงใด ?
     หลักสูตรงานบริการ คุณคิดอย่างไร กับการนำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์?
     หลักสูตรงานบริการ คุณค่าของคุณและองค์กรที่ลูกค้าชื่นชอบ หรือ ต้องการคืออะไร ?

หลักสูตรงานบริการ เปลี่ยนแปลงตัวเอง…เพื่อการทำงานขายทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ
     หลักสูตรงานบริการ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
     หลักสูตรงานบริการ โปรแกรมใหม่…นิยามใหม่ในคนเดิม
     หลักสูตรงานบริการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานขายทางโทรศัพท์

หลักสูตรงานบริการ ความรู้พื้นฐานขององค์กร ด้วยองค์ประกอบ 5 รู้สำคัญ
     หลักสูตรงานบริการ รู้จักบริษัท
     หลักสูตรงานบริการ รู้จักสินค้า
     หลักสูตรงานบริการ รู้จักลูกค้า
     หลักสูตรงานบริการ รู้จักคู่แข่ง
     หลักสูตรงานบริการ รู้จักตัวเอง

หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการบริหารงานขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น
     หลักสูตรงานบริการ เขียนสคริป …ค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นใจ
     หลักสูตรงานบริการ การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์…ด้วยการรู้จักธรรมชาติของมนุษย์
     หลักสูตรงานบริการ ฝึกฝนด้วย “Role Playing”
     หลักสูตรงานบริการ บริหารงานขายด้วย “Sales Pipeline”
     หลักสูตรงานบริการ กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย, ผู้จัดการทีมงานขาย, เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha