sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่
      (Supervisor Competency)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มพัฒนาภาวะผู้นำ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรงานบริการ องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ

หลักสูตรงานบริการ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรงานบริการ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หลักสูตรงานบริการ การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

" ภาวะผู้นำในตัวเอง และทักษะหลักสำคัญ
เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา…หัวหน้างาน"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจในทักษะสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร
2. เพื่อให้หัวหน้า / ผู้จัดการมีเทคนิคในการนำ Competecy สำคัญมาพัฒนาทีมงาน
3. เพื่อให้สามารถนำภาวะผู้นำของตัวเองออกมาใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ คุณคือผู้นำที่ดีขององค์กร
     หลักสูตรงานบริการ สำรวจความมุมมองด้านคิดเห็นความเป็นผู้นำ
     หลักสูตรงานบริการ นิยามความเป็นผู้นำของคุณด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สำรวจหลุมพรางทางความคิดและเทคนิคการก้าวข้ามของผู้นำ

หลักสูตรงานบริการ พลิก ชีวิต คิดเชิงบวก
     หลักสูตรงานบริการ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
     หลักสูตรงานบริการ วงจรพฤติกรรมของมนุษย์
     หลักสูตรงานบริการ คิดบวกคิดลบ คุณเลือกได้

หลักสูตรงานบริการ ทักษะหัวหน้างานกับการพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำ
     หลักสูตรงานบริการ ความหมายของผู้นำ
     หลักสูตรงานบริการ ขอบเขตการเป็นผู้นำ
     หลักสูตรงานบริการ คุณลักษณะสำคัญ 5 ประการของผู้นำ
(การมีวินัย, การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์, ความรับผิดชอบ,การสื่อสาร,มนุษยสัมพันธ์)
กิจกรรมเลือกตัวแทนคุณสมบัติ

หลักสูตรงานบริการ บทบาทสำคัญหัวหน้างานกับการพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำ
     หลักสูตรงานบริการ การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
          - ธรรมชาติของมนุษย์
          - การจูงใจอย่างสร้างสรรค์
          - สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
     หลักสูตรงานบริการ การสอนงานในฐานะโค้ช (Coach)
          - ภาพลักษณ์ของการเป็นโค้ช
          - จิตวิทยาการบริหารของโค้ช
          - หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
          - ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนงาน
     หลักสูตรงานบริการ การมอบหมาย ติดตามงาน
     หลักสูตรงานบริการ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
     หลักสูตรงานบริการ การสร้างและพัฒนาทีมงาน
หลักสูตรงานบริการ เคล็ดลับการเป็นหัวหน้างาน/ผู้นำยุคใหม่อย่างยั่งยัน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน , ผู้จัดการฝ่าย, ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมทีมงาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha