sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า
      (Customer Strategy Satisfy)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มงานบริการ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ พนักงานของบริษัทส่วนกองหน้า ประกอบด้วย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการ ที่เป็นบุคคลสำคัญในการติดต่อประสานงานประสานใจกับลูกค้า จึงเป็นภาพลักษณ์แทนองค์กร ดังนั้นเราควรแต่งตัวให้เหมาะสมกับการบริการ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ และจิตใจที่พร้อมบริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นความประทับใจในด้านบวก เพื่อคำตอบคือความพึงพอใจของลูกค้า

หลักสูตรงานบริการ พนักงานควรพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วลูกค้าเอง ก็ปรับตัวตามสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านข้อมูล และการสื่อสารต่างๆ เปิดกว้างมากขึ้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวดเร็ว หากเราสร้างความไม่พอใจเพียงเล็กน้อย อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขาดความเชื่อมั่นในองค์กรได้เช่นกัน

หลักสูตรงานบริการ กลยุทธ์การบริการที่ดีนั้นควรมีความเหมาะสมกับสินค้า บริการขององค์กร และวัฒนธรรมขององค์กรที่ได้วางไว้ตามนโยบาย โดยการนำมารวมกันกับพนักงานที่มีใจรักองค์กร พร้อมพัฒนาการบริการไปสู่การแข่งขันได้อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน จุดมุ่งหมายสำคัญคือ “การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า”

หลักสูตรงานบริการ การรับฟังเสียงจากลูกค้า เป็นการเปิดรับข้อมูลที่เป็นจริง นำพาความสำเร็จสู่องค์กรอย่างแท้จริง

"ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นงานของเราผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพี่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเองและองค์กรว่ามีศักยภาพสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้าได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมและตรงความต้องการของลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์การออกแบบกลยุทธ์ในการบริการด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมก้าวข้ามอุปสรรคได้ด้วยตนเองและทีมงานอย่างมืออาชีพ
5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมสร้างคู่มือการทำงานกับลูกค้าเป็นสไตล์ของตัวเอง

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับ การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้า
         หลักสูตรงานบริการ นิยามความพึงใจของลูกค้าของคุณ ?
         หลักสูตรงานบริการ ประสบการณ์ของคุณเองกับการสร้างความพึงพอใจ ?
         หลักสูตรงานบริการ คุณค่าหลักของคุณ ที่ลูกค้าประทับใจ ?
         หลักสูตรงานบริการ หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
         หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
Workshop : กรณีศึกษาเกี่ยวกับความพึงใจของลูกค้า

หลักสูตรงานบริการ รู้จักความหมายและประโยชน์ของกลยุทธ์
         หลักสูตรงานบริการ ความหมายของกลยุทธ์
         หลักสูตรงานบริการ ประโยชน์สำคัญของการทำงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรงานบริการ การบริหารช่องทางการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
         หลักสูตรงานบริการ พนักงานขององค์กร เช่น Call Center , Sales , MKT หรือทีมงานเฉพาะกิจ
         หลักสูตรงานบริการ พนักงานของบริษัทบริการที่เป็น Outsource
         หลักสูตรงานบริการ สื่อช่องทางต่างๆ เช่น Website, Mail

หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการสร้างคู่มือการบริการลูกค้าอย่างสร้างสรรค์
         หลักสูตรงานบริการ วางเป้าหมายให้ชัดเจน
         หลักสูตรงานบริการ ค้นหา 5 รู้สำคัญขององค์กร (รู้บริษัท, รู้สินค้า, รู้ตนเอง,รู้ลูกค้า, รู้คู่แข่ง)
         หลักสูตรงานบริการ รวบรวมประเด็นปัญหาหลัก(ถาม-ตอบ) 20 เรื่อง
Workshop : สร้างคู่มือการทำงานและแลกเปลี่ยนมุมมอง

หลักสูตรงานบริการหลักการในการบริหารลูกค้าแต่ละประเภท
         หลักสูตรงานบริการ ลูกค้าทั่วไป
         หลักสูตรงานบริการ ลูกค้าองค์กรเอกชนขนาดใหญ่
         หลักสูตรงานบริการ ลูกค้าหน่วยงานราชการ
         หลักสูตรงานบริการ ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย
         หลักสูตรงานบริการ ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค ( User )
Workshop : แผนงานขายของพนักงานขายมืออาชีพ

หลักสูตรงานบริการการบริหารความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการวางกลยุทธ์
         หลักสูตรงานบริการ เปลี่ยนโจทย์ที่ได้รับเป็นเป้าหมาย แผนงาน สู่การปฏิบัติ ตามแผนกลยุทธ์
         หลักสูตรงานบริการ วางแผนกลยุทธ์งานบริการครบวงจรด้วยตัวคุณเองและทีมงาน
         หลักสูตรงานบริการ วางบทบาทของทีมงานให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
         หลักสูตรงานบริการ สร้างเวทีการแข่งขันด้วยตนเอง
         หลักสูตรงานบริการ หลักสำคัญของพนักงานที่มุ่งเน้นความประทับใจด้วยหัวใจบริการ
Workshop : สร้างคัมภีร์การสร้างความพึงพอใจสู่ลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ด้วยทีมงาน (มีการบ้านสำหรับฝึกฝน)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย, ผู้จัดการทีมงานขาย, เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha