sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
หลักสูตร นักขายมืออาชีพ…หน่วยงานภาครัฐ
( Professional Sales for Government )
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มงานขาย
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จนั้น มีหลักสำคัญในการทำงานขายคือ ขายคุณค่าของตนเอง คุณค่าขององค์กร คุณค่าของสินค้า ส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างจริงจังและจริงใจ

หลักสูตรงานบริการ พนักงานขายที่มีความฝัน มักให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น เตรียมตัวเอง เตรียมข้อมูลสำคัญที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการศึกษาพฤษติกรรมและสอบถามด้วยการใช้คำถามและเล่าเรื่องที่อยากให้ลูกค้าได้ประโยชน์อย่างตั้งใจ

หลักสูตรงานบริการ พนักงานขายที่มีการเตรียมตัว ทำการบ้านเป็นอย่างดีนั้น ลูกค้าสามารถรับทราบได้จากการพูดคุย และผลงานที่ได้เตรียมงานร่วมกัน เช่น โจทย์ กระบวนการ และคำตอบที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัว

หลักสูตรงานบริการ พนักงานขายที่ “รักงานขาย” จากใจจริงนั้น สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ด้วย การลงมือทำตามแหลักสูตรงานบริการผนงานที่วางไว้อย่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าทุกวัน

พนักงานขายส่วนใหญ่มักตกหลุมความสบาย และหลงไหลกับเนยแข็งเดิมๆ เราสามารถสำรวจและกระตุ้นตัวเองให้เห็นความจริง ยอมรับ แต่ไม่ยอมแพ้ในทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติด้วยตัวเอง

หลักสูตรงานบริการ ลูกค้ากลุ่มงานราชการ มีกระบวนการที่ซับซ้อน มีความท้าทาย ผลลัพธ์คุ้มค่า “เราทำได้” เช่นกัน

" นำเสนอการขายอย่างไร ?
ให้ลูกค้าได้ประโยชน์ และได้รับคุณค่าสูงสุด"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพี่อให้พนักงานขาย “รักตัวเอง” เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและนำออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อให้พนักงานขายค้นหาความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญกับกระบวนการขายที่ออกแบบใหม่
3. เพื่อให้พนักงานขายมีความสุขในการพัฒนากระบวนการขายด้วยตนเองให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้า
4. เพื่อให้พนักงานขายมุ่งมั่น ฝันไกล ได้แนวทางใหม่กับทุกวัน

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ ถามตัวเอง….เกี่ยวกับอาชีพงานขายของตนเองในทุกวัน กับการเป็นนักขายหน่วยงานราชการ
     หลักสูตรงานบริการ ความหมายหรือนิยามงานขายของตนเราเป็นอย่างไร ?
     หลักสูตรงานบริการ เรารักและศรัทธาในงานขายมากเพียงใด ?
     หลักสูตรงานบริการ เรามีคุณค่าที่ลูกค้าชอบและต้องการคืออะไรบ้าง ?
     หลักสูตรงานบริการ เรากำลังเสนองานขาย : เราคิดอย่างไร ?

หลักสูตรงานบริการ กลยุทธ์สำคัญกับข้อมูลการขาย…ที่เป็นปัจจัยหลักในการพิชิตยอดขายกับหน่วยงานราชการ
     หลักสูตรงานบริการ ศึกษาการแข่งขันทางธุรกิจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
     หลักสูตรงานบริการ วิเคราะห์ขนาดของตลาดที่คาดหวัง
     หลักสูตรงานบริการ รู้จักตัวเองด้วย 7 P’s ขององค์กรเรา
     หลักสูตรงานบริการ รู้จักลูกค้า หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน เช่นโครงสร้างองค์กร ผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้ตัดสินใจที่แท้จริง ฯลฯ
     หลักสูตรงานบริการ เป้าหมายในการนำเสนอสินค้าของเราและลูกค้าคาดหวัง

หลักสูตรงานบริการ หัวใจสำคัญกับกระบวนการขายหน่วยงานราชการ…ที่ชัดเจนและแผนสำรอง
     หลักสูตรงานบริการ วางแผนการขายด้วยการยึดเป้าหมายเป็นสำคัญ ( เวลา, ลูกค้า,สินค้า,ผู้ติดต่อระดับต่างๆ)
     หลักสูตรงานบริการ จำลองกับทีมงานก่อนลงสนามจริง
     หลักสูตรงานบริการ ลงมือทำตามแผนด้วยความพร้อม …เชื่อว่าเราทำได้!
     หลักสูตรงานบริการ ประเมินสถานการณ์ทุกครั้งพร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลง
     หลักสูตรงานบริการ ปรับแผนสำรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการบริหารงานขายกลุ่มหน่วยงานราชการ…อย่างเห็นผลมีประสิทธิภาพ
     หลักสูตรงานบริการ เตรียมตัวก่อนการขายด้วย 5 รู้ ขององค์กรอย่างแท้จริง
     หลักสูตรงานบริการ ทำคู่มือ จากการระดมสมองร่วมกัน เช่น ปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจ, คำถามพบบ่อย 10 เรื่อง ฯลฯ
     หลักสูตรงานบริการ ค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยด้วยสคริป
     หลักสูตรงานบริการ ฝึกฝนด้วย “Role Playing”
     หลักสูตรงานบริการ บริหารงานขายด้วย “Sales Pipeline”
     หลักสูตรงานบริการ เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างใกล้ชิด พิชิตใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตรงานบริการ คุณสมบัติสำคัญของนักขายงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรงานบริการ เคล็ดลับสำคัญของนักขายที่ประสบความสำเร็จ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขาย, ผู้จัดการทีมงานขาย, เจ้าหน้าที่เทเล/ธุรการฝ่ายขาย , ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha