sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร ทักษะผู้นำ…กับการจูงใจพนักงาน (สไตล์โค้ช)
      (Leadership Motivate By Coach)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มพัฒนาภาวะผู้นำ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

หลักสูตรงานบริการ องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ

หลักสูตรงานบริการ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรงานบริการ การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หลักสูตรงานบริการ การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

"ผู้นำที่ดี ต้องครบรส …งานเยี่ยม เปี่ยมด้วยการจัดการ ผสานใจพนักงาน"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจในทักษะสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร
2. เพื่อให้หัวหน้า / ผู้จัดการมีเทคนิคในการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจตาม Style ของตัวเอง
3. เพื่อให้สามารถนำภาวะผู้นำของตัวเองออกมาใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ คุณคือผู้นำที่ดีขององค์กร
     หลักสูตรงานบริการ สำรวจความมุมมองด้านคิดเห็นความเป็นผู้นำ
     หลักสูตรงานบริการ ความเป็นผู้นำ Style ของคุณ
     หลักสูตรงานบริการ ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ

หลักสูตรงานบริการ สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน
     หลักสูตรงานบริการ หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของคุณ
     หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการก้าวข้ามอุปสรรคอย่างมั่นใจ
     หลักสูตรงานบริการ คิดบวกคิดลบ คุณเลือกได้

หลักสูตรงานบริการ การพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำในตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ การมีวินัยในตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
     หลักสูตรงานบริการ ความรับผิดชอบ
     หลักสูตรงานบริการ การสร้างมนุษยสัมพันธ์

หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
     หลักสูตรงานบริการ ธรรมชาติของมนุษย์
     หลักสูตรงานบริการ การจูงใจอย่างสร้างสรรค์
     หลักสูตรงานบริการ สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

หลักสูตรงานบริการ ผู้นำใช้จิตวิทยาการบริหารในฐานะโค้ช (Coach)
     หลักสูตรงานบริการ ภาพลักษณ์ของการเป็นโค้ช
     หลักสูตรงานบริการ จิตวิทยาการบริหารของโค้ช
     หลักสูตรงานบริการ หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
     หลักสูตรงานบริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมทีมงาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha