sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร สุดยอดการบริการสู่ความเป็นเลิศ
      (Excellent Service) - หลักสูตร 2 วัน
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มงานบริการ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ พนักงานส่วนงานบริการเป็นกลไกสำคัญในการ สร้างภาพลักษณ์การบริการขององค์กรที่แตกต่าง และเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน

หลักสูตรงานบริการ การบริการที่ดีเป็นหัวใจขององค์กรชั้นนำที่สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำ และบอกต่อด้วยความรู้สึกที่ได้รับจากประสบการณ์จริง ซึ่งมีทั้งกระบวนการ ฟัง พูด ถาม เขียน ครบถ้วน

หลักสูตรงานบริการ การบริการที่ดีมักเกิดจากทัศนคติของผู้ให้บริการทั้งด้านขององค์กร สินค้า และลูกค้า หากเขามีความรู้สึกดีๆ กับเรื่องดังกล่าว จะส่งผลสู่ความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างชัดเจน

หลักสูตรงานบริการ การแข่งขันในธุรกิจนอกจากสินค้าเด่นแล้ว การบริการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติการแข่งขันให้เกิดความได้เปรียบอย่างแท้จริง

หลักสูตรงานบริการ การบริการที่ดีเป็นภาพลักษณ์สำคัญที่ทำให้องค์กรต่างๆ เน้นย้ำในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ลูกค้าจึงจะได้รับความประทับใจ

"บริการที่เป็นเลิศ สร้างให้เกิดความประทับใจและบริการที่ต่อเนื่อง"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีใจรักใน การบริการด้วยตัวเองอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพ การบริการในฝันที่ตนเองและทีมงาน ที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในพัฒนา การบริการของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลถืงความประทับใจให้กับลูกค้าจากประสบการณ์ดีๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความภูมิใจกับ การบริการที่ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของ ความสุขเล็กๆที่ลูกค้ารู้สึกได้ว่าตอบความต้องการที่แท้จริงได้อย่างตรง ประเด็น

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

Day I
หลักสูตรงานบริการ
นิยามของคุณ กับคำว่า “การบริการมืออาชีพ”

หลักสูตรงานบริการ รู้จักเข้าใจอารมณ์การทำงานของตนเอง “ด้านงานบริการ” Workshop
         หลักสูตรงานบริการ เรารู้สึกอย่างไรกับงานขาย งานบริการที่เรารับผิดชอบ?
         หลักสูตรงานบริการ เรารักงานขายและ งานบริการมากเพียงใด?
         หลักสูตรงานบริการ เราเห็นประโยชน์อะไรบ้างกับงานของเรา?
         หลักสูตรงานบริการ หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?

หลักสูตรงานบริการ หัวใจสำคัญในการทำ งานบริการ

หลักสูตรงานบริการ ทัศนคติเชิงบวกในการทำ งานบริการ
         หลักสูตรงานบริการ อดีต ปัจจุบัน อนาคต
         หลักสูตรงานบริการ การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ดีกว่า
         หลักสูตรงานบริการ คุณสมบัติสำคัญของนักทำงานเชิงบวก

หลักสูตรงานบริการ หลักสำคัญ 5 ประการของ งานบริการกับคีย์เวิร์ดสำคัญ Workshop
         หลักสูตรงานบริการ ความพึงพอใจ (Satisfaction)
         หลักสูตรงานบริการ ความพร้อม (Readiness)
         หลักสูตรงานบริการ ความมีคุณค่า (Values)
         หลักสูตรงานบริการ ความสนใจ (Interest)
         หลักสูตรงานบริการ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

หลักสูตรงานบริการ สร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยความฉลาดทั้ง 6 ด้าน
         หลักสูตรงานบริการ เก่งงาน
         หลักสูตรงานบริการ เก่งบริหารอารมณ์
         หลักสูตรงานบริการ เก่งคิดสร้างสรรค์
         หลักสูตรงานบริการ เก่งคุณธรรม จริยธรรม
         หลักสูตรงานบริการ เก่งสุขภาพร่างกาย
         หลักสูตรงานบริการ เก่งเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา

Day II
หลักสูตรงานบริการ สำรวจภาพลักษณ์ งานบริการขององค์กร
         หลักสูตรงานบริการ ภาพ งานบริการในฝัน “ของทีม”
         หลักสูตรงานบริการ ภาพ งานบริการปัจจุบัน ค้นหาอย่างใจเป็นธรรม
         หลักสูตรงานบริการ สิ่งที่เราอยากพัฒนาให้เป็นดัง..ฝันของลูกค้า

หลักสูตรงานบริการ อบรมบริการ สร้างมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าคนพิเศษ
         หลักสูตรงานบริการ ปรับแนวคิด สู่การบริการที่เป็นเลิศ
         หลักสูตรงานบริการ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ในองค์กรเดิมที่ดีกว่า สู่การบริการที่ประทับใจ
         หลักสูตรงานบริการ เทคนิคจิตวิทยาการบริการอย่างเข้าใจธรรมชาติลูกค้า
         หลักสูตรงานบริการ สร้างโปรแกรม ( PDCA) สู่การลงมือทำอย่างยั่งยืน Workshop
         หลักสูตรงานบริการ ทดสอบระบบใหม่…สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคนสำคัญ
         หลักสูตรงานบริการ กลยุทธ์การบริการอย่างเหนือชั้น…ด้วยมาตรฐานการบริการรูปแบบใหม่

หลักสูตรงานบริการ ภารกิจสำคัญของการ…สร้างทีมเวิร์คสู่ทีมบริการมืออาชีพ Workshop
         หลักสูตรงานบริการ สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
         หลักสูตรงานบริการ สร้างเป้าหมายร่วมกัน
         หลักสูตรงานบริการ สร้างคุณค่าร่วมกัน
         หลักสูตรงานบริการ สร้างคู่มือการบริการร่วมกัน
         หลักสูตรงานบริการ สร้างประโยชน์ร่วมกัน

หลักสูตรงานบริการ ปัจจัยหลักสำคัญของทีมเวิร์ค
         หลักสูตรงานบริการ การรู้ใจเขา เข้าใจตัวเอง
         หลักสูตรงานบริการ การสร้างการสื่อสารที่ดีร่วมกัน
         หลักสูตรงานบริการ การสร้างกำลังให้กับทีมงาน
         หลักสูตรงานบริการ การร่วมกันบรรลุเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
         หลักสูตรงานบริการ สรุปคัมภีร์ฉบับ งานบริการของตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายและบริการ, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha