sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร การครองใจลูกค้าด้วย CRM
      (To win Customers With CRM)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มงานบริการ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นประเด็นสำคัญกับการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน กับสภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นตลอดเวลา จึงหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มั่นคงพร้อมทั้งเร่งสร้างลูกค้าใหม่ให้มามีความภักดีในแบรนด์ของตนเองมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำ

หลักสูตรงานบริการ ทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จึงเป็นกลุ่มพนักงานที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ เพราะเป็นกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนองค์กรในการทำหน้าที่จูงใจ และครองใจ ให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์ได้อย่างสนิทใจ ดังนั้นทีมงานนี้จึงควรส่งมอบคุณภาพงานเช่น การดูแลลูกค้า , การประสานงาน , การติดตามผล , การแก้ปัญหา , การให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น ให้กับลูกค้าด้วยหัวใจแล้ว ลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงการบริการที่ดีขององค์กร พัฒนาเป็นความภักดีในบริการขององค์กรตลอดไป

หลักสูตรงานบริการ ทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ควรหัวใจในการบริการ , เกิดความภูมิใจในงานที่ทำอยู่ , เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า , สามารถจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม และเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์ ย่อมเกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว จึงควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการลูกค้า พร้อมกับการใช้ระบบงานที่มีมาตรฐานควบคู่กันไปด้วย

หลักสูตรงานบริการ ทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นผู้ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ จุดให้บริการอย่างแท้จริง ควร Workshopความคิดเห็นจากทีมงาน ในการกำหนดมาตรฐานใหม่ร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อมีประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานนั้นเองย่อมอยากเห็นผลสำเร็จสูงสุด

"การบริหารความสัมพันธ์ที่ดี มีชัยในการครองใจลูกค้า"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อพัฒนาพนักงานทำงานลูกค้าสัมพันธ์ CRM ด้วยหัวใจการบริการกับลูกค้านั้น อย่างแตกต่างในด้านรูปแบบและประสิทธิภาพการบริการ อย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อสร้างมาตรฐานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่มีคุณภาพของพนักงาน ด้วยตัวเอง กับประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกระบวนการที่ออกแบบโดยทีมงานขององค์กร
3. เพื่อพัฒนาระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ด้วยกระบวนการ PDCA พร้อมทั้ง Feedback ต่อผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบวัดผลได้

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ เข้าใจความหมายของ CRM , CEM และพฤติกรรมของลูกค้าที่เหมาะสม

หลักสูตรงานบริการ ประโยชน์ของ CRM ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

หลักสูตรงานบริการ รู้จัก ความคิด ความรู้สึก ของเรากับเรื่องเหล่านี้
         หลักสูตรงานบริการ เรารู้สึกอย่างไรกับงาน CRM
         หลักสูตรงานบริการ นิยาม CRM ในความหมายที่เราชอบ
         หลักสูตรงานบริการ เรารักงาน CRM มากเพียงใด?
         หลักสูตรงานบริการ เราเห็นประโยชน์อะไรบ้างกับงานของเรา?
         หลักสูตรงานบริการ หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?
         หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางอย่างชาญฉลาดด้วยตนเอง
Workshop : หลุมพรางทางความคิด ….ที่เราอยากเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรงานบริการ คุณสมบัติสำคัญของพนักงาน CRM ขององค์กร
         หลักสูตรงานบริการ มีวินัยในการทำงาน
         หลักสูตรงานบริการ มีทัศนคติที่ดี
         หลักสูตรงานบริการ ฟังอย่างตั้งใจ
         หลักสูตรงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
         หลักสูตรงานบริการ รู้จักแก้ไขปัญหา
Workshop : เลือกจุดเด่น…พัฒนาให้เป็นเลิศในงานCRM ของตนเอง

หลักสูตรงานบริการ ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน CRM, CEM ด้วยทัศนคติที่ดี กับวงจรพฤติกรรม

หลักสูตรงานบริการ สร้างเทคนิคการบริหารจัดการลูกค้าใหม่และเก่า อย่างน่าประทับใจ
         หลักสูตรงานบริการ การบริการ…ที่น่าจดจำ ด้วยการให้ความสำคัญกับลูกค้า
         หลักสูตรงานบริการ วิเคราะห์ลูกค้าและหาจุดเชื่อมใจลูกค้าอย่างชาญฉลาดด้วยความประทับใจ
         หลักสูตรงานบริการ เลือกช่องทางการติดต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
         หลักสูตรงานบริการ ประยุกต์ระบบข้อมูล CRM กับการทำงานบริการ

หลักสูตรงานบริการ สร้างคัมภีร์ออกแบบงาน CRM ขององค์กรร่วมกัน
         หลักสูตรงานบริการ นิยามงานบริการ CRM ของทีมงานฉบับใหม่
         หลักสูตรงานบริการ ภาพลักษณ์งานบริการในฝันของทีมงาน
         หลักสูตรงานบริการ คุณค่า…ที่คุณคู่ควรในการบริการที่ดีเยี่ยม
         หลักสูตรงานบริการ กลยุทธ์หลัก จากจุดเด่นขององค์กร สู่ความเป็นเลิศ
Workshop : สร้างงานการบริการ CRM ขององค์กรที่เป็นเลิศ

หลักสูตรงานบริการ แบบฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายและบริการ CRM, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha