sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
Course's Coach Sunitcha
สุณิชชา เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
 
แนวทางการอบรมในคลาส
 

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ผู้เรียนเป็นผู้ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง สำคัญสุด
     - พร้อมนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปฝึกใช้ได้ในทันทีในคลาส และหลังการอบรมด้วยแนวของตัวเอง

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
     - Lectures การบรรยายเนื้อหา ตามเอกสารประกอบการสัมมนา
     - Work shop และกรณีศึกษาต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
     - Sharing เป้าหมาย สิ่งที่คิด สิ่งที่แลกเปลี่ยน ลงในเอกสารด้วยภาษาตัวเอง
     - Role Playing ให้ฝึกจำลองสถานการณ์พร้อมทั้งแนวทางจากสิ่งที่ได้รับ
     - Practice การนำไปฝึกฝน ด้วยสิ่งที่ชอบ และเลือกไปฝึก ให้เป็นธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
     - Goal การมีเป้าหมายร่วมกันกับผู้เข้าอบรมและองค์กรอย่างมุ่งมั่น

วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้เดินเรื่องตามเนื้อหา ใช้คำถาม และกระตุ้นให้ทดลองฝึกฝน เป็นผู้อำนวย ความสะดวกให้ ผู้เข้าอบรมค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติ กับแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยตัวเอง ด้วยตัวเอง เพื่อตัวเอง อย่างครบกระบวนการ

 
เทคนิคการเดินเรื่องในคลาส
 
ช่วงแรก :
ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมแนะนำตัว , ตั้งชื่อกลุ่มร่วมกัน และแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันกับ เหตุการณ์สมมติ
ช่วงสอง :

ค้นหาหลุมพรางทางความคิดของผู้เข้าอบรม พร้อมเสริมเทคนิคการปรับแนวความคิด กับธรรมชาติการรู้จัก ยอมรับ เปลี่ยนแปลง ด้วยการ เลือกเปลี่ยนแปลงจาก..ตัวผู้เข้าอบรมอยากหยิบมาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง / Work Shop

ช่วงสาม :

บรรยายแลกเปลี่ยนเนื้อหาการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อได้แนวทางทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยหลักการทางวิชาการเพื่อใช้อ้างอิงในการ ประยุกต์ใช้จริงกับการทำงานของผู้เข้าอบรม / Work Shop

ช่วงสี่ :

ฝึกฝนร่วมกันในคลาส และสร้างคัมภีร์การฝึกฝนของผู้เข้าอบรม ด้วยการมีเป้าหมายการฝึกฝนที่ชัดเจน เช่น ชอบอะไร จะหยิบประเด็นไหน ไปฝึกฝน ที่สำคัญเริ่มลงมือทำวันไหน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในอนาคต / Work Shop

ผลลัพธ์การอบรม
 

1. คนรู้จัก และยอมรับตัวเอง พร้อมรักตัวเอง(ถูกวิธี)มากขึ้น
2. คิดบวกกับเหตุการณ์ต่างๆมากขึ้น พร้อมมีเทคนิคการดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้เหมาะสมกับตัวเอง
3. เปลี่ยนแปลงตัวเอง ในคลาสในเรื่องที่เลือก พร้อมแนวทางในการพัฒนาตัวเองต่อในสไตล์ตัวเอง
4. มีวิธีการทำงานด้วยเป้าหมายมากขึ้น กับวิธีการเผชิญอุปสรรค ด้วยเทคนิคที่ตนเองชอบ และเลือกใช้
5. เลือกมีความสุขกับความสำเร็จ และ มีความสุขกับการสะสมประสบการณ์ ในการทำงานด้วยตัวเอง

 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha