sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
      หลักสูตร บริการที่ดีเยี่ยม! ประสบความสำเร็จด้วย 6 คิว
      (Excellent Service For Success By 6Q)
สุณิชชา In-House Course ร่วมหลักสูตรกลุ่มงานบริการ
 
หลักการ/แนวความคิด

หลักสูตรงานบริการ การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากเราสามารถพัฒนาตัวเองได้รอบด้าน ทั้งทาง IQ คือสติปัญญาและยังสามารถอยู่ในสังคมได้อีก กับกาพัฒนาเพิ่ม EQ CQ MQ PQ และ AQ ได้อย่างเหมาะสม เป็นการผสมผสานให้เป็นทีมบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

หลักสูตรงานบริการ การบริการเป็นงานที่ท้าทายความสามารถมาก ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบหลายด้านไม่ได้อาศัยเพียง IQ หรือEQ เท่านั้น ทั้ง 6 Q นี้เน้นให้คนทำงานได้ฝึกวางเป้าหมายที่ท้าทายออกมาเป็นแผนการทำงานแบบสำเร็จทุกวันได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรงานบริการ การบริการที่ดีนั้นเราสามารถกำหนดได้อย่างไม่ยึดติดกับตำแหน่ง อำนาจ ความกลัว ความท้อแท้ มองเป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่น สิ่งอื่นได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งนั้นได้แน่นอน”

หลักสูตรงานบริการ ศักยภาพทุกคนสามารถพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมได้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านเลือกพัฒนาได้ตรงกับสไตล์ของท่านงานบริการที่ออกมานั้น “เกินความคาดหวังของลูกค้า” แน่นอน

หลักสูตรงานบริการ ลูกค้าเชื่อมั่น ในสินค้าและบริการ ก็ต่อเมื่อคุณและทีมงานมีความเชื่อมั่นสิ่งนั่นก่อนเสมอ

"งานขาย งานบริการ ที่ดีเยี่ยม บุคลากรควรพัฒนาความฉลาดทั้ง 6 ด้าน"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของ 6Q ในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกพัฒนา 6Q ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในพัฒนางานบริการของตนเองด้วยภาพลักษณ์ใหม่
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการบริการที่ดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จในการทำงานดีขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักสูตรงานบริการ รู้จักเข้าใจอารมณ์การทำงานของตนเอง “ด้านงานขายและบริการ”
         หลักสูตรงานบริการ เรารู้สึกอย่างไรกับงานขาย งานบริการที่เรารับผิดชอบ?
         หลักสูตรงานบริการ เรารักงานขายและงานบริการมากเพียงใด?
         หลักสูตรงานบริการ เราเห็นประโยชน์อะไรบ้างกับงานของเรา?
         หลักสูตรงานบริการ หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?
Workshop : หลุมพรางทางความคิด ….ที่เราเลือกได้

หลักสูตรงานบริการ รู้จักเข้าใจกับ 6Q ในการ เปลี่ยนความคิด …พลิกชีวิตคุณ
         หลักสูตรงานบริการ IQ (Intelligence Quotient ) ความฉลาดทางด้านสติปัญญา
         หลักสูตรงานบริการ EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางด้านอารมณ์
         หลักสูตรงานบริการ CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดทางด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
         หลักสูตรงานบริการ MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
         หลักสูตรงานบริการ PQ (Physical Quotient) ความฉลาดทางด้านร่างกาย พลานามัยที่สมบูรณ์
         หลักสูตรงานบริการ AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดทางด้านการเผชิญและแก้ไขปัญหา

หลักสูตรงานบริการ เรียนรู้การนำ 6Q มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน (ขายและบริการ) อย่างเหมาะสม
         หลักสูตรงานบริการ เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
         หลักสูตรงานบริการ ยอมรับอดีต ลงมือทำปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต
         หลักสูตรงานบริการ ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
Workshop : เป็นคนใหม่ในคนเดิมกับสุดยอดนักบริการ ….เริ่มต้นที่นี่

หลักสูตรงานบริการ สร้างคัมภีร์งานบริการ ที่ดีเยี่ยม…ด้วยตนเอง
         หลักสูตรงานบริการ นิยามงานบริการของทีมงาน
         หลักสูตรงานบริการ ภาพลักษณ์งานบริการในฝันของทีมงาน
         หลักสูตรงานบริการ คุณค่า…ที่คุณคู่ควรในการบริการที่ดีเยี่ยม
         หลักสูตรงานบริการ คุณสมบัติสำคัญของนักบริการมืออาชีพ
Workshop : สร้างงานการบริการขององค์กรที่เป็นเลิศ

หลักสูตรงานบริการ กระบวนการฝึกฝนความฉลาดทั้ง 6 ด้านเพื่อเพิ่มความสำเร็จ
         หลักสูตรงานบริการ การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
         หลักสูตรงานบริการ การเข้าใจยอมรับการถูกปฏิเสธ
         หลักสูตรงานบริการ วิธีการเอาชนะมิตรและจูงใจคนอย่างชาญฉลาด
         หลักสูตรงานบริการ เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
         หลักสูตรงานบริการ สร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยความฉลาดทั้ง 6 ด้าน
Workshop : สุข ดี เก่ง …เร่งวัฒนธรรมการบริการขององค์กร

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายและบริการ, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรงานบริการ ภาพรวมของหลักสูตร
     หลักสูตรงานบริการ
ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
     หลักสูตรงานบริการ กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
     หลักสูตรงานบริการ กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

สุณิชชา
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha