sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
บทความเรื่อง เรื่องที่(ไม่)ยาก…ของหัวหน้างานมือใหม่
ตอนที่ 8 : ความสามารถในการมอบหมายและติดตามงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ (เก่งการมอบหมาย)
สุณิชชา DOWNLOAD
 

การมอบหมายงาน คือ การมอบงาน หรือการแบ่งงานให้คนอื่น/กลุ่มบุคคล ให้ทำงานแทน เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายตามความถนัด และความสามารถ อย่างเหมาะสม

การติดตามงาน คือ การติดตามความคืบหน้าของงานที่มอบหมายไปแล้ว เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายด้วยการยึดแผนงานเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ในการติดตามงานนั้น ควรเข้าใจงานที่มอบหมายเป็นอย่างดี หากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือทำผิดไปจากเป้าหมาย   ก็สามารถประสานงานให้สำเร็จ

 
ขั้นตอนในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพมีดังนี้
 

1. การวางแผนหรือเตรียมตัวเพื่อมอบหมายงาน เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำให้ชัดเจน ทั้งเรื่องของเนื้องาน ระยะเวลา และคนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการถามตัวเองให้ครบถ้วนก่อนกับหัวข้อนี้
ใคร (คนที่รับงานต่อจากผู้มอบหมาย)
   - ทำอะไร (หัวข้อ และเนื้องานที่ต้องการมอบหมาย)
   - เมื่อไหร่ (ระยะเวลาของงานและแผนงานแต่ละช่วงอย่างชัดเจน)
   - อย่างไร (กระบวนการทำงานและวิธีการมอบหมายให้กับผู้รับงานเป็นขั้นตอน)
   - ที่ไหน (สถานที่ทำงาน สถานที่นำเสนอ และสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน)
   - ทำไม (เหตุผลในการทำงานชิ้นนี้ และเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์คาดหวัง)

2. การมอบหมายงานตามที่เตรียมวางแผนไว้อย่างครบถ้วนและสร้างความเต็มใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะสร้างการมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการดังนี้
   - สร้างความต้องการในการพัฒนาตัวเอง ด้วยคำถามให้สอดคล้องกับงานที่กำลังจะมอบหมาย ด้วยการให้ทุกคนตอบตามความสมัครใจ
   - มอบหมายงานตามที่ตกลงกัน ด้วยข้อมูลที่เตรียมมาพร้อมแผนงานที่ชัดเจน เช่น มอบหมายด้วยเอกสาร หรือเป็นคำสั่งในที่ประชุม ฯลฯ
   - สอบทวนความเข้าใจด้วยการสรุปของลูกน้องคนที่รับงาน จนมั่นใจว่าเข้าใจตรงกัน

3. การติดตามงาน เป็นการทำงานตามต่อจากวันที่มอบหมายงาน หากการมอบหมายงานชัดเจน ขั้นตอนนี้ก็สามารถทำได้ดี ด้วยการนำแผนงานเดิมมาติดตาม  กรณีที่มีอุปสรรค ผู้ติดตามก็ต้องทำหน้าที่ในการประสานให้งานสำเร็จได้ด้วยดี เช่น แจ้งผู้มอบหมาย หรือดำเนินการเรียกประชุมให้ทุกคนมาหารือร่วมกัน การพัฒนาทักษการมอบหมายและติดตามงานเป็นประเด็นที่ควรฝึกฝนในฐานะผู้นำ

สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha