sunitcha
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | ผลงานที่ผ่านมา | Download เครื่องมือ | หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ | รู้จักโค้ชสุณิชชา | ความภูมิใจ | ประสบการณ์แบ่งปัน | บทความแบ่งปัน
   
บทความเรื่อง เรื่องที่(ไม่)ยาก…ของหัวหน้างานมือใหม่
ตอนที่ 10 : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (เก่งการพัฒนา)
สุณิชชา DOWNLOAD
 

การแก้ไข คือ การลองผิดลองถูกจากการลงมือทำจริง , การใช้เหตุผลและวิธีการมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีตรรกะ

การพัฒนาต่อเนื่อง คือ การปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ติดข้อจำกัด เพียงเพื่อให้พัฒนาตลอดเวลาภายใต้ต้นทุนเพียงเล็กน้อย เช่นใช้หลัก ไคเซน จากความหมายทั้งสองเรื่องนี้ สามารถนำมาประยุกต์รวม ทั้งสองเรื่องได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไป

 
แนวทางในการแก้ไขเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นดังนี้
 

  1. รู้จักและเข้าใจในปัญหาที่พบ
     - รวบรวมปัญหาที่พบ
     - จัดหมวดของปัญหา
     - ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
     - กำหนดเงื่อนไข และ ความต้องการ เพื่อหาคำตอบ

  2. วางแผนในการแก้ไขปัญหา
     - กรณีเป็นปัญหาเดิม สามารถพิจารณาใช้เครื่องมือในการจัดการได้อย่างเหมาะสมตามประวัติเดิม หรือ ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย แต่จะสอดคล้องกับเรื่องเดิมอย่างเหมาะสมด้วยการทำแผนงานให้ชัดเจน และต้องกำหนดผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า
      - กรณีเป็นปัญหาใหม่ ต้องพิจารณาปัญหาก่อนว่า ความจริงแล้วต้องการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงด้วยเรื่องอะไร อย่างละเอียดและสอดคล้องกับปัญหาที่พบ พร้อมทั้งต้องวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน หากในระหว่างการเดินทางติดขัดก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนแผนใหม่ได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  3. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่วางไว้  เมื่อได้รับแผนงาน หรือวางแผนงานเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามแผนทันที แต่สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม หากประเมินแล้วคุ้มค่ากว่า หรือช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า ให้ยึดถือที่เป้าหมายเป็นสำคัญ

  4. ตรวจเช็ค  เป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นมาก หากเรากำหนดไว้ชัดทั้งเวลา และผลลัพธ์ หากตรวจตามระยะเวลา และยึดมั่นที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ หากติดขัดต้องรีบดำเนินการแจ้ง หรือประชุมกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
絵
絵
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha