sunitcha
เธซเธ™เน‰เธฒเธซเธฅเธฑเธ | เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญเน€เธฃเธฒ | เธœเธฅเธ‡เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเธœเนˆเธฒเธ™เธกเธฒ | Download เน€เธ„เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธกเธทเธญ | เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเธ—เธตเนˆเน€เธŠเธตเนˆเธขเธงเธŠเธฒเธ | เธฃเธนเน‰เธˆเธฑเธเน‚เธ„เน‰เธŠเธชเธธเธ“เธดเธŠเธŠเธฒ | เธ„เธงเธฒเธกเธ เธนเธกเธดเนƒเธˆ | เธ›เธฃเธฐเธชเธšเธเธฒเธฃเธ“เนŒเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™ | เธšเธ—เธ„เธงเธฒเธกเนเธšเนˆเธ‡เธ›เธฑเธ™
   
บทความหมวดงานบริการ
เรื่องหลักการสร้างและพัฒนาทีมบริการอย่างมืออาชีพ
สุณิชชา DOWNLOAD
 

การทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายมากนัก เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งระบบและจิตใจในการทำงานให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นหัวหน้าทีมจะต้องสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งรอบด้าน ทั้ง 4 เก่ง คือ เก่งงาน เก่งคิด เก่งสร้างสัมพันธ์ และเก่งคน

เก่งงาน หัวหน้าทีมบริการส่วนใหญ่เติบโตมาจาก สายงานบริการจึงมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างคุ้นเคยกับงานอยู่แล้ว จึงสามารถกำหนดตัวชี้วัดความเก่งงานของหัวหน้าทีมบริการแบ่งออกเป็นดังนี้

sunitcha ความรอบรู้ และชำนาญ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
sunitcha ความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงาน ซึ่งเข้าใจระบบและมีการทบทวนงานด้วยการมีสติ
sunitcha ความเป็นผู้นำทีม ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์ รักษาคำพูด ยึดมั่นวินัยและนำประสบการณ์มาพัฒนา

สุณิชชา

เก่งคิด หัวหน้าทีมบริการเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานบริการ จึงต้องเริ่มต้นจากแนวคิดดังนี้
sunitcha คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
sunitcha คิดสร้างสรรค์ในพัฒนางานบริการ
sunitcha คิดแบบผู้นำที่มองประโยชน์ทั้งลูกค้าและองค์กร

เก่งสร้างสัมพันธ์ หัวหน้าที่ดีต้องสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าและทีมงานอย่างจริงใจ
sunitcha มีรอยยิ้ม กับทีมงานและลูกค้า ขณะทำงาน
sunitcha มีความจริงใจในการทำงาน
sunitcha มีเทคนิคในการนำเสนอ และจูงใจ

เก่งสร้างคน หัวหน้าที่ดีต้องสามารถเป็นผู้นำด้วยการเข้าใจในความต้องการของคน
sunitcha สามารถสร้างทีมและนำทีมได้
sunitcha สามาถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้แก่ทีมงานและลูกค้า
sunitcha สามารถใช้ได้ทั้งพระเดชและพระคุณ หนุนให้คนอยากพัฒนาตัวเอง

หลักการสร้างและพัฒนาทีมงานบริการอย่างมืออาชีพ
1. ยอมรับความคิดเห็น และความสามารถของบุคคลในทีมอย่างจริงใจ
2. ระดมสมอง “ภาพลักษณ์การบริการในฝัน” จากทีมงาน
3. วางแผนงานบริการและแบ่งความรับผิดชอบ ตามความถนัด หรือความสมัครใจร่วมกัน
4. สื่อสาร ประสานงาน กับทีมงานอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
5. ไว้วางใจและสนับสนุนการทำงานตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น
6. เป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
7. พัฒนาทีมงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ และการดำเนินชีวิต

ในสภาพการแข่งขันปัจจุบันนี้ ความสามารถของพนักงานเป็นตัวชี้วัดขององค์กร หากพนักงานส่วนงานบริการมีความเป็นมืออาชีพ รักงานบริการด้วยใจ สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ องค์กรก็จะเป็นที่ยอมรับ ผลประกอบการดี ก็สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างมืออาชีพ

 
สุณิชชา DOWNLOAD
 
 
sunitcha
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
เทเลมาร์เก็ตติ้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
sunitcha